Consultatie Verzamelwet pensioenen 2019

May 17, 2018
-
Publications

Begin mei 2018 is het concept van de Verzamelwet pensioenen 2019 ter consultatie voorgelegd. Hierin is onder meer geregeld dat het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan een advies- of goedkeuringsbevoegdheid krijgt over het beleid van het fonds om al dan niet mee te werken aan de bulkoverdracht van bestaande kleine pensioenen. Het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan krijgt geen bevoegdheden over de feitelijke waardeoverdrachten. Daarnaast wil de regering het overgangsrecht voor de afkooptermijn van kleine pensioen aanpassen. De waardeoverdracht van kleine pensioenen wordt een majeure operatie voor pensioenuitvoerders. De daarbij geldende procedurele voorschriften zijn belangrijk. We raden pensioenuitvoerders dan ook aan de ontwikkelingen rond dit consultatiedocument en het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 nauwlettend te volgen.

 

Mensen die vaak wisselen van baan of parttime werken, bouwen bij meerdere fondsen of verzekeraars pensioen op. Het gaat vaak om kleine pensioenen, die (eerdere) pensioenuitvoerders afkopen vanwege de relatief hoge administratiekosten. De Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt onder andere dat de pensioenuitvoerder het recht krijgt de waarde over te dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever van de deelnemer. Het doel is om kleine pensioenen te laten bundelen tot één groter pensioen, zodat meer pensioen wordt opgebouwd. Afkoop door de pensioenuitvoerder blijft mogelijk, als de deelnemer hiermee instemt.

 

Het recht tot waardeoverdracht zoals geregeld in de Wet waardeoverdracht klein pensioen geldt voor zowel nieuwe als bestaande kleine pensioenen. Nadere voorwaarden voor onder andere de waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen zullen worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur; klik hier voor het concept. Voor deze overdracht van bestaande kleine pensioenen wordt vanaf 2020 een sectorbreed plan van aanpak opgesteld.

 

Het bestuur van een pensioenfonds besluit om al dan niet gebruik te maken van het recht om (de grote hoeveelheid) bestaande kleine pensioenen over te dragen. De rol van het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan bij deze waardeoverdrachten is niet geregeld bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Aangezien een overdracht van de bulk aan bestaande kleine pensioenen wordt aangemerkt als een gedeeltelijke overdracht van verplichtingen, heeft het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan volgens de huidige bewoordingen van de wet in dat geval een advies- of goedkeuringsrecht Bij individuele waardeoverdrachten is dat niet het geval. Het was niet de bedoeling dat het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan zich zou uitspreken over de feitelijke overdrachten van bestaande kleine pensioenen. In het consultatiedocument is bepaald dat hun rechten zien op het beleid van het fonds om al dan niet over te gaan tot de overdracht van bestaande pensioenen.

 

De Wet waardeoverdracht klein pensioen bepaalt dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om inkomende waardeoverdrachten te accepteren. Uit de consultatie blijkt dat de regering voorstelt dat dergelijke overdrachten buiten de rechten van het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan vallen.

 

De regering stelt in het consultatiedocument verder voor dat de toezichthouder een aanwijzing kan opleggen aan een werkgever als deze niet voldoet aan verplichtingen die in de wet zijn opgenomen. De regering neemt aan dat de toezichthouder die bevoegdheid heeft omdat hij een boete of een last onder dwangsom mag opleggen aan de werkgever. Daarbij gaat de regering uit van de redenering: “wie het meerdere mag, mag het mindere ook’.

 

De consultatie ziet ook op gegevenslevering aan DNB, overbruggingspensioen, medezeggenschap kleine ondernemingen, en premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand. De consultatie loopt tot 24 mei 2018. Het is de bedoeling dat het voorstel op 1 januari 2019 in werking treedt. In de praktijk zal het leiden tot meer duidelijkheid bij deelnemers en pensioenuitvoerders.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.