9 February 2015

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 2/3

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

 

Uitspraken
Rechtbank Midden-Nederland 30 december 2014, Stichting Gigawiek / het college van B&W van de gemeente Houten & Eneco Wind B.V. & UWind u.a (zaak UTR 14/298, ECLI:NL:RBMNE:2014:7276)

(beroep tegen weigering om handhavend op te treden tegen aangebrachte belettering op gondels van windmolens; zichthinder; de namen “UWind” en “Eneco” op de gondels zijn aan te merken als handelsreclame; bewerkstelligt aandacht voor het opwekken van groene stroom zoals UWind voorstaat en voor Eneco als leverancier van deze groen stroom in het bijzonder)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 januari 2015, 1. N.V. Nuon Customer Care Center, 2. Liander N.V. / ACM (zaak AWB 13/507 en 13/526, ECLI:NL:CBB:2015:5)
(conclusie; boetes wegens schending van de geheimhoudingsplicht van de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet; klantgegevens; zorgplicht)

ABRvS 14 januari 2015, Vereniging Houd Zijpe / het college van B&W van Schagen (zaak 201400363/1/A1, ECLI:NL:RVS:2015:8)
(weigering handhavend op te treden tegen gebouwde windturbine; het bouwen van een ander type windturbine in strijd met het bestemmingsplan op ongeveer 17 meter van de locatie waarvoor vrijstelling en bouwvergunning zijn verleend is geen overtreding van geringe aard en ernst)

ABRvS 14 januari 2015, 1. appellant sub 1, 2. appellant sub 2 / de raad van de gemeente IJsselstein (zaak 201309345/1/R2, ECLI:NL:RVS:2015:19)
(geen onderzoek gedaan naar mogelijke aanwezige gas- en drukrioleringleidingen in het plangebied; de raad had dit inzichtelijk moeten maken; nu is niet vast komen te staan of de bepalingen van het Bevb op deze mogelijk aanwezige buisleidingen van toepassing zijn; de enkele omstandigheid dat in het kader van het vooroverleg geen reactie is ontvangen van de Gasunie maakt dit niet anders)

ABRvS 14 janauri 2015, het college van B&W van Schagen / appellant (zaak 201400365/1/A1, ECLI:NL:RVS:2015:20)
(weigering verklaring van geen bezwaar te verlenen voor het oprichten van een windturbine; ander type windturbine gebouwd op een andere locatie; windturbine is niet bij een infrastructureel knooppunt of nabij een markant punt als bedoeld in de verordening gerealiseerd)

 

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten
Zaak 14.1102.52 – Besluit ACM codewijziging Gebiedsindeling Gas, 13 januari 2015

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken
Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over energiebesparing in de gebouwde omgeving, 18 december 2014
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 261)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met het verslag van de EU-Energieraad van 9 december 2014, 19 december 2014
(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 520)

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van de ontwerpwijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales), 19 december 2014
(TK 2014-2015, 29 383, nr. 231)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ ter beantwoording vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg d.d. 26 juni 2014, over het effect van gvo’s op de subsidies voor hernieuwbare energie in Nederland, 19 december 2014
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 182)

Wijziging Wet milieubeheer, Wet op de economische delicten en Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van drie EG-richtlijnen; brief van de Staatssecretaris van IenM over de plenaire stemming van het Europees Parlement over art. 7a van de Richtlijn Brandstofkwaliteit, 23 december 2014
(TK 2014-2015, 32 357, nr. 38)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energietoepassingen voordat de criteria volgend jaar in de SDE+ worden opgenomen, 24 december 2014
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 183)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ met een reactie op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Van Tongeren over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland, 9 januari 2015
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 184)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ met beantwoording van de vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Energie van 17 november 2014, over windenergie, 12 januari 2015
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 185)

Kamervragen
Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over het bericht “De Nationale Energie Verkenning 2014 van PBL en ECN” (ingezonden 24 november 2014); antwoord van de Minister van EZ, 13 januari 2015
(TK 2014-2015, aanhangselnr. 1006)

Overige publicaties
Voorpublicatie van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)
(Staatscourant 5 januari 2015, nr. 300)

Mededeling inzake het besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot goedkeuring van de congestiebeheersprocedures van TenneT tijdens de winter 2014–2015, ACM
(Staatscourant 6 januari 2015, nr. 295)

Nieuwe normen NEN
(Staatscourant 15 januari 2015, nr. 922)

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Persbericht
Energy security and interconnectivity in Bulgaria and the other countries of South East Europe – a priority for the European Commission, 12 January 2015

Overig
Newsletter December 2014

Consultation on the Revision of Regulation (EU) No 994/2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC, 15 January 2015

 

EU – Wetgeving

 

(Uitvoerings)verordeningen
Verordening (EU) 2015/45 van de Commissie van 14 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen
(Pb 15 januari 2015, L 9/1)


Overig
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie)
(Pb 15 januari 2015, C 12/117)

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Overig

 

EU – CEER & ERGEG

 

 

Duitsland

 

Bundesnetzagentur
Bundesnetzagentur approves scenario framework for Network Development Plan 2025, 19 December 2014

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.
Accept cookiesChange cookiesClick here for more information about our cookies.