De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 24/25

July 8, 2015

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

 

Uitspraken

Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, 1. de vennootschap onder firma ( in liquidatie), 2. vennoot van appellante sub 1, 3. vennoot van appellante sub 1 / Joulz B.V. (zaak 200.138.755/01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1109)
(storing heeft tot uitval van het transformatorstation geleid; schade; geen gebrekkigheid van gekocht transformatorstation; geen gebrekkige installatie van het transformatorstation)

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 februari 2015, TenneT TSO B.V. / Dow Netwerk B.V. (zaak C-02-274445 – HA ZA 13-967, ECLI:NL:RBZWB:2015:3497)
(verplichting voor Dow, als houder van een ontheffing van een particulier net, om het systeemdienstentarief aan TenneT af te dragen over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2014)

 

Parket bij de Hoge Raad 3 april 2015, Stedin Netbeheer B.V. / Wo-Zu-Xix-Wind B.V. (zaak 14/04979, ECLI:NL:PHR:2015:412)
(overeenkomst transport elektriciteit; tekortkoming in de nakoming; uitleg overeenkomst)

 

Rechtbank Midden-Nederland 8 mei 2015, Liander N.V. / de heffingsambtenaar van de gemeente Muiden (zaak AWB – 14 _ 3836, ECLI:NL:RBMNE:2015:4159)
(precariobelasting op gasleidingen en elektriciteitskabels; rijksconcessie moet geacht worden te zijn vervallen, zodat de van toepassing zijnde regeling van rechtswege is geëindigd)

 

Gerechtshof Den Haag 27 mei 2015, Stedin Netbeheer B.V. / Wo-Zu-Xix-Wind B.V. (zaak 200.129.486/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:4608)
(overeenkomst transport elektriciteit; tekortkoming in de nakoming; uitleg overeenkomst)

 

Rechtbank Oost-Brabant 2 juni 2015, eiser 1 e.a. / het college van B&W van de gemeente Reusel-De Mierden (zaak 15_517, ECLI:NL:RBOBR:2015:3318)
(aanleg windpark; er bestaat geen duidelijke verwevenheid van de individuele belangen van eisers bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving met het algemene belang dat de Nbw 1998 en de Vogelrichtlijn beogen te beschermen; de betrokken normen van de Nbw 1998 en de Vogelrichtlijn strekken kennelijk niet tot bescherming van de belangen van eisers)

 

Hoge Raad 5 juni 2015, het college van B&W van de gemeente Amersfoort / X B.V. (zaak 13/03931, ECLI:NL:HR:2015:1467)
(Telecommunicatiewet; het verrichten van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels voor een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk)

 

Hoge Raad 12 juni 2015, Stedin Netbeheer B.V. / Wo-Zu-Xix-Wind B.V. (zaak 14/04979, ECLI:NL:HR:2015:1532)
(overeenkomst transport elektriciteit; tekortkoming in de nakoming; uitleg overeenkomst)

 

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten

 

Persberichten

 

Overige publicaties

Zaak 13.0847.52 – Aangepast voorstel codewijziging gesloten distributiesystemen (GDS), 22 december 2014

Presentatie Ecorys tweede bijeenkomst klankbordgroep Rendementsmonitor, 18 mei 2015

Presentatie Nederlandse gasmarkt gaat veranderen, 26 mei 2015

Zaak 15.0024.27 – Verslag tweede bijeenkomst klankbordgroep Rendementsmonitor, 28 mei 2015

Eerste klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 5 juni 2015

Zaak 13.0847.52 – Ontwerp codebesluit gesloten distributiesystemen (GDS), ongedateerd

Zaak 13.0853.52 – Ontwerpbesluit codewijziging netverliezen op elektriciteitsverbinding Noorwegen – Nederland, ongedateerd

 

Nederland – Parlement 

 

Kamerstukken

Dertigledendebat over de chaos rond energielabels, 21 mei 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 86, item 4)

Stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de chaos rond energielabels, 26 mei 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 87, item 14)

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; lijst van vragen en antwoorden over het rapport ‘Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet’, 2 juni 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 192)

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; lijst van vragen en antwoorden over het AR rapport ‘Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT’, 2 juni 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 193)

Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; brief van de Minister van Financiën over de variabele beloningen bij staatsdeelnemingen, 2 juni 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 196)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding ontwerp-regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie, in verband met een voorhangprocedure, 9 juni 2015
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 317)

Omgevingswet; amendement over hernieuwbare energie, 8 juni 2015
(TK 2014-2015, 33 962, nr. 73)

Deltaprogramma; Verslag schriftelijk overleg over het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2), 9 juni 2015
(TK 2014-2015, 31 710, nr. 39)

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; verslag van een algemeen overleg van 16 april 2015, over het fiche: Mededeling Energie Unie, 10 juni 2015
(TK 2014-2015, 22 112, nr. 1976)

Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. afsplitsing vergunningen voor winnen koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend; brief van de Minister van EZ houdende intrekking van het wetsvoorstel, 10 juni 2015
(TK 2014-2015, 34 092, nr. 7)

Wet windenergie op zee; nota n.a.v. het verslag, 11 juni 2015
(EK 2014-2015, 34 058, nr. F)

Bedrijfslevenbeleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van ‘Monitor Biobased Economy 2014’, 12 juni 2015
(TK 2014-2015, 32 637, nr. 185)

Wet windenergie op zee; motie van Kamerlid Flierman inzake de evaluatie van het nationaal energieakkoord, 16 juni 2015
(EK 2014-2015, 34 058, nr. G)

Wet windenergie op zee; motie van Kamerlid Dercksen inzake onderzoek naar de omvang van de netto brandstofbesparing, 16 juni 2015
(EK 2014-2015, 34 058, nr. H)

Wet windenergie op zee; motie van Kamerlid Dercksen inzake het vrijwaren van TenneT van aansprakelijkheid bij calamiteiten ter voorkoming van hogere energieprijzen voor de eindgebruikers, 16 juni 2015
(EK 2014-2015, 34 058, nr. I)

 

Kamervragen

Vragen van Kamerlid Smaling aan de Minister van EZ over de dalende energierekening (ingezonden 20 mei 2015); antwoord van de Minister van EZ, 15 juni 2015
(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2551)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot wijziging van de Systeemcode Elektriciteit als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998, ACM
(Staatscourant 9 juni 2015, nr. 15349)

Kennisgeving Kavelbesluit Borssele III, IV en V, Ministerie van EZ
(Staatscourant 11 juni 2015, nr. 15324)

Mededeling inzake de terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot vaststelling van de tariefstructuren en voorwaarden, bedoeld in artikel 12a, 12b en 22 van de Gaswet en artikel 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998, ACM
(Staatscourant 15 juni 2015, nr. 15969)

 

Overige Staatscourant publicaties

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

(Staatscourant 15 juni 2015, nr. 15999)

Mutatie PV-register; TenneT TSO B.V.

(Staatscourant 16 juni 2015, nr. 15841)

Overige publicaties

Internetconsultatie.nl, Regeling derdenplaatsing, einddatum consultatie: 7 juli 2015

Internetconsultatie.nl, Wijziging Regeling gaskwaliteit, einddatum consultatie: 15 juli 2015

 

Persberichten

Nieuwsbericht rvo.nl, Uitnodiging netwerkevent Chemie en Biobased op Achema, Frankfurt, 5 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Doorstart kennisnetwerk KEEA voor minder elektriciteitsverbruik nu een feit, 8 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Green Deal voor laadinfrastructuur elektrisch vervoer, 9 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Gas to Power Programme Zuid-Afrika, 9 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Agentschap NEIA helpt bij Europees fonds voor kansrijke investeringsprojecten, 11 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Ook in 2015 subsidie voor verduurzaming Veehouderij UDV, 12 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Slimme innovatie verlaagt energiegebruik chemische industrie, 12 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Stand van zaken SDE+ 2015 op 4 juni 2015, 15 juni 2015

Nieuwsbericht rvo.nl, Boei meet wind- en zeecondities op toekomstige windparklocatie, 15 juni 2015

 

EU – Commissie 

 

Speeches

Speech by Günther Oettinger: What Digital Union for Europe? at Bruegel Conference Warsaw, 15 June 2015

Speech by Commissioner Arias Cañete: Introduction of IEA’s World Energy Outlook – 2015 Special Report on Energy and Climate, 16 June 2015

 

Persberichten

Electricity market regulators, EU countries and stakeholders discuss EU internal electricity market, 5 June 2015

Hungary and Ukraine sign gas flow interconnection agreement, 5 June 2015

Energy Council: Energy Union must focus on consumers and investment, 5 June 2015

Energy Union: Advancing the integration of European energy markets, 8 June 2015

Commissioner launches Euro-Mediterranean gas platform, 11 June 2015

Commission, France, Portugal and Spain set up High Level Group to break energy barriers, 15 June 2015

IEA launches World Energy Outlook 2015: Special Report on Energy and Climate Change, 16 June 2015

Renewable energy progress report, 16 June 2015

Three energy efficiency and renewables projects win top awards at EUSEW, 16 June 2015

Cutting energy use and carbon emissions in the transport sector – conference, 18 June 2015

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Persberichten

ACER launches a public consultation on the proposed methodology for monitoring the impact of the gas network codes on the internal market, 12 June 2015

 

EU – CEER & ERGEG

Council of European Energy Regulator’s Newsletter, June 2015

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.