De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 4 / 5

February 15, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

 

Uitspraken

ABRvS 27 januari 2016, Vereniging Milieudefensie / het college van B&W van Westerveld (zaak 201500865/1/A4, ECLI:NL:RVS:2016:155)
(omgevingsvergunning; proefboorlocatie; anders dan Milieudefensie kennelijk meent, kan de gaswinning, die ten tijde van de besluitvorming een onzekere toekomstige gebeurtenis was, niet worden beschouwd als een project dat het college bij de beoordeling van de cumulatieve effecten had moeten betrekken)

 

ABRvS 27 januari 2016, Stichting Greenpeace Nederland en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, 2. Stichting Natuur en Milieu / het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (zaken 201406537/1/R2 en 201406589/1/R2, ECLI:NL:RVS:2016:170)
(bouw en gebruik van een elektriciteitscentrale; het college heeft de instandhoudingsmaatregelen als feitelijke ontwikkeling in de effectbeoordeling van de elektriciteitscentrales kunnen betrekken; geen grond voor het oordeel dat de overige door het college in de herziene passende beoordeling gehanteerde uitgangspunten onaanvaardbaar zijn; het college heeft de zekerheid verkregen dat de toename van de stikstofdepositie ten gevolge van de elektriciteitscentrales niet zal leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden)

 

Nederland – Energiekamer

 

Richtsnoeren

 

Persberichten

 

Overige publicaties

 

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

 

Nieuwsbrief Emissiehandel, nr. 135, 28 januari 2016

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Windenergie op zee, 16 juni 2015
(Handelingen EK 2015-2016, nr. 35, item 6)

 

Elektriciteits- en gaswet, 22 december 2015
(Handelingen EK 2015-2016, nr. 15, item 3)

 

Elektriciteits- en gaswet, 22 december 2015
(Handelingen EK 2015-2016, nr. 15, item 11)

 

Stemming motie Elektriciteits- en gaswet, 22 december 2015
(Handelingen EK 2015-2016, nr. 15, item 21)

 

Stemming Elektriciteits- en gaswet, 22 december 2015
(Handelingen EK 2015-2016, nr. 15, item 22)

 

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020; brief van de Staatssecretaris van IenM met reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten, 15 januari 2016
(TK 2015-2016, 32 813, nr. 119)

 

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ over uitvoering moties inzake verjaringstermijn voor schade door mijnbouwactiviteiten, 18 januari 2016
(TK 2015-2016, 32 849, nr. 45)

 

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de voorzitter van de vaste commissie voor EZ over Instemming Rijkscoördinatieregeling Hollandse Kust Zuid, 20 januari 2016
(TK 2015-2016, 33 561, nr. F)

 

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ; Bescherming persoonsgegevens bij slimme meters, 22 januari 2016
(TK 2015-2016, 29 023, nr. 202)

 

Energierapport; brief van de Minister van EZ over de wetgevingsagenda STROOM, 22 januari 2016
(TK 2015-2016, 31 510, nr. A)

 

Energierapport; brief van de Minister van EZ over de wetgevingsagenda STROOM, 22 januari 2016
(TK 2015-2016, 31 510, nr. 51)

 

Gaswinning; brief van de Minister van EZ; Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen (TU Delft), 25 januari 2016
(TK 2015-2016, 33 529, nr. 216)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst; Intensivering energiebesparing voor woningen, 26 januari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 384)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretaris van IenM; Kabinetsreactie op het rapport ‘Van bos tot bouwplaats’, 26 januari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 385)

 

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (Kamerstuk 33529, nr. 212), 26 januari 2016
(TK 2015-2016, 33 529, nr. 217)

 

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ; Financieringsproblematiek geothermie projecten, 27 januari 2016
(TK 2015-2016, 31 239, nr. 210)

 

Kamervragen

 

Overige Staatscourant publicaties

 

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Speeches

 

Persberichten

 

EU – Wetgeving

 

Besluiten

Besluit van de Raad van 15 januari 2016 houdende benoeming van drie leden en drie plaatsvervangers van de raad van bestuur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
(Pb. 20 januari 2016, C 19)

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Persberichten

 

EU – CEER & ERGEG

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.