De Brauw News

Franchisegever handelt onrechtmatig als omzetprognose door onzorgvuldigheid fouten bevat

April 12, 2017

In een overweging ten overvloede heeft de Hoge Raad een belangrijke nuancering aangebracht op het aansprakelijkheidsregime voor franchisegevers. In deze zaak werd franchisegever Street-One aansprakelijk gesteld voor de schade die zijn franchisenemer als gevolg van onjuiste prognoses zou hebben geleden.

De Hoge Raad zag in deze zaak aanleiding nader in te gaan op de vereisten voor aansprakelijkheid van de franchisegever. Op basis van eerdere rechtspraak handelt een franchisegever onder omstandigheden onrechtmatig als hij weet dat het prognoserapport ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op deze fouten heeft gewezen. Het ging in die gevallen om een rapport dat was opgesteld door een derde en bovendien berustte op onderzoek door een derde. Een franchisegever mag in beginsel vertrouwen op de juistheid van zo’n rapport. Van onzorgvuldig handelen is zodoende pas sprake op het moment dat de franchisegever op de hoogte is van de onjuistheden.

 

In dit arrest brengt de Hoge Raad nu een voor de franchisegever nadelige nuance aan. Hij overweegt dat onzorgvuldigheid eerder kan worden aangenomen wanneer de franchisegever of een hulppersoon van de franchisegever zelf onderzoek doet en de resultaten daarvan aan zijn wederpartij verstrekt. Als onzorgvuldigheid van de franchisegever (of zijn hulppersoon in de zin van art. 6:170-6:172 BW) heeft geleid tot de fouten in het rapport, is wetenschap van deze fouten niet vereist om tot aansprakelijkheid te komen.

 

Zo kunnen fouten in een door de franchisegever zelf opgesteld prognoserapport leiden tot aansprakelijkheid, zonder dat hij feitelijke wetenschap van die fouten heeft. Franchisegevers moeten er daarom rekening mee houden dat de aansprakelijkheidsdrempel enigszins verlaagd is.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.