De Brauw News

Verzamelwet pensioenen 2017: de belangrijkste wijzigingen

January 18, 2018

Eind december 2017 is de Verzamelwet pensioenen 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Criteria voor verzamelwetgeving zijn onder andere dat deze geen omvangrijke en complexe onderdelen mag bevatten, en dat de inhoud niet politiek omstreden mag zijn. Desondanks bevat deze Verzamelwet een aantal wijzigingen die voor de pensioensector van belang zijn, zoals de verplichting voor grotere ondernemingspensioenfondsen om een raad van toezicht in te stellen. De Verzamelwet maakt het ook makkelijker voor een algemeen pensioenfonds om een beëindigde pensioenregeling uit te voeren. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen

Ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan € 1 miljard die een paritair of onafhankelijk bestuur hebben, moeten een raad van toezicht instellen. Dit is niet nodig als de verplichtingen van het ondernemingspensioenfonds volledig verzekerd zijn bij een verzekeraar. In principe geldt de plicht voor het instellen van raad van toezicht ook voor liquiderende pensioenfondsen; liquidatietrajecten kunnen immers twee à drie jaar duren. De Nederlandsche Bank mag wel coulant zijn als een fonds vlak voor de afronding van een liquidatietraject staat en het fonds gebaat is bij het in stand houden van de bestaande governancestructuur.

 

Met het invoeren van deze verplichting wordt een toezegging aan de Eerste Kamer bij de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen nagekomen.

 

Vanwege de administratieve lasten zal deze plicht nog niet voor kleinere ondernemingspensioenfondsen gelden. Zodra de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft plaatsgevonden, zullen mogelijk ook ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van maximaal € 1 miljard een raad van toezicht moeten instellen. Op dit moment mag bij deze fondsen het interne toezicht ook worden uitgeoefend door een visitatiecommissie. Deze kleinere fondsen worden overigens wel aangemoedigd om nu al over te stappen naar een raad van toezicht.

 

Uitvoeringsreglement gesloten fondsen (beëindigde pensioenregeling) en het algemeen pensioenfonds

Om consolidatie mogelijk te maken, juist ook voor gesloten fondsen, maakt de Verzamelwet pensioenen 2017 het nu voor algemeen pensioenfondsen makkelijker om een beëindigde pensioenregeling uit te voeren. Als een algemeen pensioenfonds een pensioenregeling van een werkgever wil uitvoeren, sluit het daartoe als regel een uitvoeringsovereenkomst met die werkgever. Dat is echter niet mogelijk als de werkgever niet meer bestaat of daartoe geen aanleiding ziet. De wet voorzag al in een regeling als de onderneming van de werkgever had opgehouden te bestaan. In deze situatie moet een algemeen pensioenfonds een uitvoeringsreglement opstellen, met daarin bepalingen die de verhouding tussen algemeen pensioenfonds, collectiviteitkring en pensioendeelnemers regelen. De Verzamelwet pensioenen 2017 biedt nu dezelfde oplossing voor de situatie waarin de werkgever nog wel bestaat, maar geen aanleiding ziet om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met het algemeen pensioenfonds. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de pensioenregeling is beëindigd en er geen nieuwe pensioenopbouw meer plaatsvindt. Als er dan geen uitvoeringsovereenkomst is, blijven belangrijke onderwerpen in de verhouding tussen algemeen pensioenfonds en pensioendeelnemers ongeregeld, zoals de kosten die het algemeen pensioenfonds in rekening kan brengen voor zijn dienstverlening. Voortaan kunnen alle gesloten pensioenfondsen toetreden tot een algemeen pensioenfonds. Het verantwoordingsorgaan van de collectiviteitkring waartoe de beëindigde pensioenregeling gaat behoren, krijgt een adviesrecht met betrekking tot de wijziging van het uitvoeringsreglement. Voor het belanghebbendenorgaan is dat al geregeld.

 

Verduidelijking aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds vijf opeenvolgende jaren onder het minimum vereist vermogen ligt, moet het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen nemen waardoor de dekkingsgraad van het pensioenfonds direct voldoet aan het minimaal vereist vermogen. De onduidelijkheid over het moment waarop deze maatregelen precies moeten worden genomen, wordt door de Verzamelwet pensioenen 2017 opgehelderd. Als de beleidsdekkingsgraad op het eerste meetmoment minder bedraagt dan het minimaal vereist eigen vermogen, en vervolgens nog vijf maal jaarlijks opeenvolgend minder dan het minimaal vereist eigen vermogen blijft bedragen, moeten er herstelmaatregelen worden genomen. In totaal zijn er dus zes meetmomenten. Het eerste meetmoment is het einde van het kalenderkwartaal waarop het herstelplan is gestart of geactualiseerd.

 

Elektronische informatieverstrekking

Als een pensioenuitvoerder op elektronische wijze informatie aan een deelnemer wil verstrekken, moet de deelnemer daarover op dit moment nog schriftelijk geïnformeerd worden. Als een deelnemer daartegen bezwaar maakt, moet de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk blijven verstrekken. De Verzamelwet pensioenen 2017 staat nu toe dat een pensioenuitvoerder ook elektronisch om instemming kan vragen. Alleen als de deelnemer vervolgens niet instemt met elektronische verstrekking of niet reageert, moet de pensioenuitvoerder de informatie schriftelijk verstrekken.

 

Daarnaast moet een pensioenuitvoerder de elektronisch verstrekte informatie bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde of tot één jaar na het aflopen van de uitkering aan de nabestaanden.

 

Voorwaardelijkheidsverklaring

Bij voorwaardelijke toeslagverlening moet de pensioenuitvoerder een voorwaardelijkheidsverklaring opnemen in onder meer de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement. Daarnaast moet die verklaring ook worden opgenomen in de overige informatieverstrekking, om mogelijke risico’s op claims te vermijden. De Verzamelwet pensioenen 2017 bepaalt nu dat de voorwaardelijkheidsverklaring niet in alle informatieverstrekking hoeft te worden opgenomen, maar wel bij persoonlijke informatieverstrekking over toeslagverlening.

 

Uitbreiding spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar.

 

In de Wet verbeterde premieregeling is bepaald dat een spreidingsperiode van maximaal vijf jaar wordt gehanteerd bij een collectief toedelingsmechanisme. In de Verzamelwet pensioenen 2017 wordt deze spreidingstermijn uitgebreid naar maximaal tien jaar. Als een pensioenuitvoerder een spreidingsperiode van langer dan vijf jaar aanbiedt, moet hij de deelnemer expliciet informeren over de voor de deelnemer relevante gevolgen en risico’s. Bij aanhoudend tegenvallende resultaten heeft een te lange spreidingstermijn tot gevolg dat het pensioenkapitaal te snel wordt uitgekeerd, wat ten koste gaat van het pensioen op hoge leeftijd.

 

Adviesrechten en beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen

Aan verantwoordingsorganen van pensioenfondsen die onder de Pensioenwet vallen, is een aantal adviesrechten toegekend die niet aan verantwoordingsorganen van beroepspensioenfondsen toekomen. De Verzamelwetpensioenen 2017 regelt dat het verantwoordingsorgaan van een beroepspensioenfonds nu ook adviesrechten krijgt voor:

  • gehele of gedeeltelijke overdracht of overname van de verplichtingen van het beroepspensioenfonds;
  • liquidatie, fusie of splitsing van het beroepspensioenfonds;
  • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  • het omzetten van het beroepspensioenfonds in een andere rechtsvorm.

 

In aanvulling hierop krijgt het verantwoordingsorgaan een beroepsrecht.

 

De Verzamelwet pensioenen 2017 is op 28 december 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

 

In het op 28 november 2017 gepubliceerde Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pw en Wvbp en enige andere besluiten in verband met de Verzamelwet pensioenen 2017 en enige andere wijzingen staan wijzigingen die verband houden met de Verzamelwet, waaronder de volgende wijzigingen:

  • Op basis van de Verzamelwet pensioenen 2017 wordt de pensioenvergelijker in laag 2 van de Pensioen 1-2-3 opgenomen. Dit betekent dat de pensioenvergelijker niet meer actief wordt verstrekt maar ter beschikking wordt gesteld op de website van de pensioenuitvoerder.
  • De Verzamelwet pensioenen 2017 regelt dat een pensioenuitvoerder die een spreidingsperiode van langer dan vijf jaar aanbiedt, de deelnemer expliciet moet informeren over de gevolgen en risico’s daarvan. In dit Besluit staat dat deze informatie wordt opgenomen in de waarschuwingstekst die de pensioenuitvoerder opneemt in een offerte voor een variabele uitkering of bij het bieden van de keuze tussen een vastgestelde of variabele uitkering.

 

Inwerkingtreding van deze onderdelen van het Besluit wordt geregeld in het inwerkingtredingsbesluit van de Verzamelwet pensioenen 2017.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.