De Brauw News

Wijziging in de overdrachtsbelasting voor onroerendezaaklichamen

October 10, 2013

Op Prinsjesdag is een wijziging in de Wet belastingen rechtsverkeer bekend gemaakt met betrekking tot verkrijging van een deelneming in een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve belegging in effecten.

In de fiscale maatregelen die bekend zijn gemaakt op Prinsjesdag is een wijziging in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbr) opgenomen. Deze wijziging is ingegeven door een uitspraak van de Hoge Raad van 15 oktober 2004.

 

In de Wbr wordt vastgehouden aan een expliciete scheiding tussen enerzijds een directe (economische) verkrijging van onroerende zaken of rechten hierop en anderzijds een indirecte verkrijging door middel van participaties in een onroerendezaaklichaam. In beginsel is een verkrijging van (economische) eigendom door middel van een deelgerechtigdheid in een personenvennootschap die als onroerendezaaklichaam kan worden aangemerkt, belast bij de verkrijger van de deelgerechtigheid. Belangen tot 1/3 gedeelte in een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht vallen buiten het bereik van de overdrachtsbelasting. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen open en besloten fondsen.

 

Met de wijziging wordt voor de belastingplichtige en de Belastingdienst duidelijkheid geschapen over welk artikel van de Wbr van toepassing is op de verkrijging van een direct of indirect belang in een onroerende zaak.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.