Code Pensioenfondsen 2018 gepubliceerd

October 16, 2018
-
Publications

Onlangs is de Code Pensioenfondsen 2018 gepubliceerd. Alhoewel de Code inhoudelijk niet wezenlijk is gewijzigd, is de opbouw ervan aangepast om deze voor pensioenfondsen handzamer te maken. De Code is nu ingedeeld aan de hand van acht thema’s, waaronder zorgvuldig benoemen, gepast belonen, en transparantie bevorderen. Om diversiteit te bevorderen, moeten pensioenfondsen volgens de Code een stappenplan met concrete doelen opstellen.

 

Volgens de Code worden leden van het verantwoordingsorgaan door het bestuur benoemd, maar de hoofdregel is dat zij door het verantwoordingsorgaan worden ontslagen. Het bestuur mag echter in uitzonderlijke situaties en in overleg met intern toezicht een lid van het verantwoordingsorgaan ontslaan. Reglementen moeten hier zo nodig op worden aangepast. Ook de regels voor zelfevaluaties zijn gewijzigd. Een ander aandachtspunt is het rapporteren van de naleving van de Code. De Pensioenfederatie zal nog ingaan op de wijze waarop dit moet gebeuren.

De Code Pensioenfondsen, die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid in 2013 hebben opgesteld, is een gedragscode met normen die de pensioensector zichzelf oplegt. Hij is gericht op de drie functies van goed pensioenfondsbestuur: besturen, toezicht en verantwoording afleggen. Pensioenfondsen mogen de Code naleven op basis van het ‘pas-toe-of-leg-uit’-principe. De onafhankelijke monitoringcommissie signaleert of de Code wordt nageleefd.

 

Op 3 oktober jl. is het besluit van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid tot goedkeuring van de Code Pensioenfondsen 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn de aanbevelingen van de monitoringcommissie als uitgangspunt genomen. De Code is nu ingedeeld aan de hand van de volgende acht thema’s:

  • Vertrouwen waarmaken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Integer handelen
  • Kwaliteit nastreven
  • Zorgvuldig benoemen
  • Gepast belonen
  • Toezicht houden en inspraak waarborgen
  • Transparantie bevorderen

 

Diversiteit

Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het rapport van de monitoringcommissie over 2016/2017 was dat de diversiteitsnormen nog onvoldoende nageleefd worden. Op 15 juni jl. kondigden de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid diverse acties aan. In deze brief staat dat de monitoringcommissie positief heeft gereageerd op hun voorstel om in de jaarlijkse nalevingsrapportage aandacht te besteden aan de invulling van vacatures in besturen. Ook stelden ze dat in een herschikking van de Code Pensioenfondsen extra aandacht zou worden besteed aan diversiteit.

 

Verantwoordingsorgaan

Met de eerder genoemde nadere duiding van de procedures voor de benoeming en het ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan, zoals in deze brief uiteengezet door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, willen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid toekomstige incidenten bij de benoeming en ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan voorkomen.

 

Zelfevaluatie

Het bestuur zal zichzelf niet langer tweejaarlijks, maar driejaarlijks evalueren. De monitoringcommissie constateerde al dat de frequentie van de zelfevaluatie onder begeleiding van een derde hoog was, en dit is nu dus aangepast.

 

Voor het verantwoordingsorgaan is een zelfevaluatie voorgeschreven die met enige regelmaat plaatsvindt.

 

IORP II
Bij de totstandkoming van de Code was nog te weinig bekend was over de implementatie van IORP II. Hier is dus geen aandacht aan besteed. IORP II moet in januari 2019 zijn geïmplementeerd en introduceert onder andere sleutelfuncties en sleutelfunctiehouders, wat waarschijnlijk zal leiden tot wijzigingen in gedragscodes en klokkenluidersregelingen. Naar verwachting zal een nieuwe Code hier in de toekomst invulling aan geven.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.