De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 52 / 1

February 15, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

 

Uitspraken

ABRvS 30 december 2015, appellant / het college van B&W (zaak 201503855/1/A2, ECLI:NL:RVS:2015:4045)

 

(windmolens; afwijzing aanvraag tegemoetkoming planschade; aan de aanvraag om vergoeding van planschade heeft appellant ten grondslag gelegd dat de planologische mogelijkheden voor het bouwen van windmolens in het nieuwe bestemmingsplan zijn vervallen en dat dit tot vermindering van de waarde van de grond en inkomstenderving heeft geleid)

 

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 15.0371.52 – Tarievenbesluit GTS 2016, 18 december 2015

 

Zaak 14.1108.52.1.01 – Besluit op bezwaar GTS niet behandelen codevoorstel taak gaskwaliteit, 21 december 2015

 

Zaak 14.0659.27 – Stimulansbesluit Cobra en Doetinchem-Wessel, 22 december 2015

 

Zaak 15.1111.52 – Besluit maximumprijs levering warmte 2016, 23 december 2015

 

 

Richtsnoeren

Zaak 14.0659.27 – Bevoegdhedenovereenkomst ACM en TenneT veilingmiddelen, 22 december 2015

 

Persberichten

Zaak 15.0371.52 – Tarieven GTS dalen met 35 miljoen euro, 18 december 2015

 

Zaak 15.1111.52 – Prijs voor warmte daalt iets, 23 december 2015

 

Overige publicaties

Presentatie GTS zevende klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 18 december 2015

Presentatie ACM zevende klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 18 december 2015

Verslag zevende klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 18 december 2015

Agenda zevende klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 18 december 2015

Zaak 14.0712.52 – Zienswijze Energie Nederland op codevoorstel update gascodes 2014, 18 december 2015

Zaak 14.0712.52 – Eerste aangepaste voorstel codewijziging update gascodes 2014, 18 december 2015

Zaak 14.0712.52 – Tweede aangepaste voorstel codewijziging update gascodes 2014, 18 december 2015

Zaak 14.0712.52 – Derde aangepaste voorstel codewijziging update gascodes 2014, 18 december 2015

Zaak 14.0659.27 – Zienswijze VEMW op inzet veilingmiddelen en stimulansen interconnectoren, 22 december 2015

Zaak 14.0659.27 – Zienswijze VEMW op inzet veilingmiddelen en stimulansen interconnectoren, 22 december 2015

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ over de uitvoering van een toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties daarvan en de beoordeling van deze consequenties, 11 december 2015
(TK 2015-2016, 32 849, nr. 43)

 

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over ‘the Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs, 15 december 2015
(TK 2015-2016, 31 239, nr. 209)

 

Mijnbouw; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van de analyse van SodM en TNO over waterinjectie en seismiciteit in de Verenigde Staten, 15 december 2015
(TK 2015-2016, 32 849, nr. 44)

 

Gaswinning Groningen-veld; brief van de Minister van EZ met reactie op het verzoek van de Kamercommissie voor EZ over het artikel “Beter gas winnen dankzij CO2-opslag”, 15 december 2015
(TK 2015-2016, 33 529, nr. 211)

 

Elektriciteits- en gaswet; brief van de Minister van EZ over uitvoering motie over rol infrastructuurbedrijven bij verduurzaming, over garanties oorsprong grijze stroom, en snelle uitrol ‘nul op de meter’-woningen, 15 december 2015
(TK 2015-2016, 34 199, nr. 77)

 

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); verslag schriftelijk overleg over brief inzake besluit toepassing Rijkscoördinatieregeling t.b.v. project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid, 16 december 2015
(TK 2015-2016, 33 561, nr. 23)

 

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM over mogelijkheden uitbreiding Europees klimaatonderzoek, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 21 501-08, nr. 609)

 

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met verslag Energieraad van 26 november 2015, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 21 501-33, nr. 572)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over de optie bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 372)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over voor- en nadelen van fondsvorming van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) i.v.m. overschotten bij de budgetten, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 373)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over het opschorten van subsidie voor CO2-afvang en -opslag (CCS) bij kolencentrales, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 374)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over energiebesparing in de energie intensieve industrie, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 375)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; motie over het moment openstellen optie bij- en meestook van biomassa in kolencentrales in de SDE+ regeling, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 376)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; gewijzigde motie over openstellen bij- en meestook biomassa in kolencentrales in SDE+-regeling, 17 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 378)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over de vorderingen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving en met name ten aanzien van enkele eerder gedane toezeggingen en moties, 18 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 379)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over uitvoering motie Van Weyenberg en Van Veldhoven inzake uitfaseren kolencentrales, 18 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 380)

 

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; brief van de Minister van BuZa over fiche Verordening betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit, 18 december 2015
(TK 2015-2016, 22 112, nr. 2042)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ ter aanbieding voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord, 22 december 2015
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 381)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving van besluit tot vaststelling van de tarieven 2016 van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS)
(Staatscourant 18 december 2015, nr. 46865)

 

Kennisgeving indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet
(Staatscourant 23 december 2015, nr. 46969)

 

Overige Staatscourant publicaties

Wijziging Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

(Staatscourant 30 december 2015, nr. 45868)

 

Wijziging Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek en Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en BES eilanden 2010

(Staatscourant 30 december 2015, 46420)

 

EU – Commissie

 

Persberichten

European Council Conclusions on energy and climate policy, 18 December 2015

 

EU – Wetgeving

Overig

Speciaal verslag nr. 16/2015, “Verbetering van de energievoorzieningszekerheid door ontwikkeling van de interne energiemarkt: meer inspanningen nodig”

(Pb 17 december 2015 C 421/10)

 

P7_TA(2013)0017 De rol van het cohesiebeleid van de EU bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid; Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2013 over de rol van het cohesiebeleid van de EU en de actoren ervan bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid (2012/2099(INI))
(Pb 30 december 2015 C 440/69)

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Persberichten

ACER Recommendation on Good Practices for the Treatment of the Investment Requests for Electricity and Gas Projects of Common Interest, 18 December 2015

ACER launches new feedback tool for official documents, 18 December 2015

ACER Opinion 17-2015 on the draft ENTSO-E Work Programme 2015 through December 2016, 21 December 2015

ACER Opinion 18-2015 on ENTSOG Winter Supply Outlook 2015-16, 21 December 2015

ACER adopted a new Recommendation on cross-border cost allocation (CBCA), 21 December 2015

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.