De Brauw News

Pensioenfondsen moeten IORP II sleutelfuncties in 2019 inbedden

January 15, 2019

De Europese IORP II richtlijn is op 13 januari 2019 geïmplementeerd en zal voor Nederland op enkele vlakken gevolgen hebben, waaronder:

  • de introductie van drie sleutelfuncties;
  • de verplichting om aan ESG gerelateerde risico’s in het risicobeheer te integreren;
  • de verplichting om ten minste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling uit te voeren;
  • nieuwe regels voor grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht; en
  • aanvullende regels voor informatieverstrekking.

In haar toezichtprioriteiten voor 2019 heeft DNB het toezicht op de implementatie van IORP II opgenomen. DNB heeft eind december de toegezegde guidance over de geschiktheidseisen van sleutelfunctiehouders gepubliceerd.

 

Sleutelfunctiehouders worden vooraf door DNB getoetst op betrouwbaarheid; DNB kan toetsen op geschiktheid als zij daartoe aanleiding ziet. Als een nieuwe bestuurder een sleutelfunctiehouderschap aanneemt, zal DNB vooraf op geschiktheid toetsen. Hetzelfde geldt voor een zittende bestuurder die een houderschap aanneemt, tenzij het pensioenfonds aantoont dat bij deze zittende bestuurder door het aannemen van het houderschap geen sprake is van functieverandering.

 

DNB zal sleutelfunctievervullers alleen op betrouwbaarheid en geschiktheid toetsen, als zij daartoe aanleiding ziet.

 

DNB geeft aan dat de geschiktheidstoets proportioneel en risicogebaseerd zal worden uitgevoerd. Zij zal toetsen op de voor de sleutelfunctie vereiste kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, en de geschiktheid blijkt uit het samenstel van opleiding, kennis, werkervaring en competenties. DNB heeft per sleutelfunctiehouder (risicobeheerfunctie, interne audit en actuariële functie) aangegeven welke kennis en ervaring vereist is.

 

Het zal van de omvang, aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden afhangen (samenhangend met bijvoorbeeld het vermogen van het fonds en de complexiteit van beleggingen) welke mate van diepgang van kennis en ervaring nodig zal zijn.

 

Het is niet nodig dat de sleutelfunctiehouder zelf beschikt over diepgaande deskundigheid op alle kennisgebieden. De sleutelfunctiehouder moet wel voldoende kennis en ervaring hebben om de verantwoordelijkheid voor de sleutelfunctie te kunnen dragen en moet in staat zijn om de meer specialistische taken aan sleutelfunctievervullers op te dragen.

 

In dit overzicht bieden we praktische aanbevelingen voor de inbedding van de sleutelfuncties en sleutelfunctiehouders bij pensioenfondsen. De praktische toepassing in een concreet geval hangt bijvoorbeeld af van de omvang van het fonds, het gehanteerde bestuursmodel, de inrichting van de organisatie en de mate waarin de onafhankelijkheid van de sleutelfunctiehouders wordt gewaarborgd. De verplichtingen zijn op 13 januari 2019 al ingegaan en dit overzicht kan helpen bij de laatste aanscherpingen. DNB heeft overigens ook aangegeven dat zij met de korte implementatietermijn rekening probeert te houden, bijvoorbeeld door redelijke termijnen te stellen voor het aanmelden van sleutelfunctiehouders.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.