De Brauw News

Bedrijven moeten beloningen bespreken met OR

February 14, 2018

De Tweede Kamer heeft op 23 januari 2018 ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. Met de nieuwe wet wordt het informatierecht van de ondernemingsraad (OR) binnen grote ondernemingen over de hoogte van de inkomens, inclusief die van de topbestuurders, uitgebreid. Als deze nieuwe wet van kracht wordt moeten de beloningen minimaal een keer per jaar worden besproken in de overlegvergadering met de OR. Er hoeft geen informatie te worden verstrekt over individuele bestuurders of werknemers. Ook krijgt de OR geen invloed op de besluitvorming over de hoogte van de beloningen.

 

De huidige wet bepaalt dat ten minste een keer per jaar schriftelijke informatie over beloningen binnen de onderneming aan de OR moet worden verstrekt. Hiermee werd niet bereikt dat de beloningen ook daadwerkelijk werden besproken tijdens het overleg tussen OR en bestuurder. Als de nieuwe wet van kracht wordt, staat dit onderwerp ieder jaar verplicht op de agenda van de overlegvergadering met de OR.

 

Het informatierecht ziet op de hoogte van de beloningen per groep werknemers, inclusief het bestuur en het totaal van vergoedingen dat aan de raad van commissarissen betaald wordt. Er hoeft dus geen informatie te worden verstrekt over individuele bestuurders, commissarissen of werknemers. De besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de eigenaren/aandeelhouders van de onderneming. Er waren amendementen ingediend over advies- of instemmingsrecht voor de OR over de hoogte en ontwikkeling van deze beloningen, maar die zijn verworpen. Wel is een amendement aangenomen om het gesprek over beloningen te voeren tijdens de overlegvergadering met de OR over de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Bij die vergadering moet namelijk op grond van de wet een lid van de raad van commissarissen of raad van toezicht aanwezig zijn.

 

Bij grote bedrijven leeft de vraag of er ook informatie over bestuurdersbeloningen moet worden gedeeld als het bestuur binnen de groep op een ander niveau zit dan de OR. Dit is niet het geval: de bestuurder moet alleen informatie geven aan de OR over de beloningen binnen de ‘eigen’ onderneming. Hoewel het wetsvoorstel dus maar een kleine wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige praktijk, wil de regering deze verplichting steviger in de wet verankeren om gehoor te geven aan de maatschappelijke discussie en om openheid over (top)beloningen te bevorderen.

 

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Wij houden je uiteraard op de hoogte.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.